Educator special pentru nevoi de intimate: Asistarea diferitelor persoane cu nevoi speciale în vederea îmbunătățirii nevoilor lor emoționale și sexuale

Erasmus+ Strategic Partnership Project  

2018-1-LV01-KA204-046973-P4

SINE

Erasmus +

Proiectul vizează obiectivul de a contribui la dezbaterea publică și politicile care abordează faptul că persoanele cu dizabilități sunt indivizi cu nevoi, dorințe și senzații sentimentale și sexuale. Prin instruirea asistenței specifice în acest context (recunoscută și validată în întreaga Europa), proiectul dorește, de asemenea, să îmbunătățească sănătatea generală și bunăstarea psihologică a persoanelor cu handicap. Cu o exprimare deschisă despre afectivitate, sexualitate și experiențe sexuale sau senzuale pozitive, oamenii se simt de obicei mai bine, au o imagine mai bună de sine, devin mai puternici din punct de vedere emoțional, sunt mai puțin vulnerabili la violența sexuală și, uneori, pot reduce medicația. 

Asistența sexuală pentru acei adulți cu dizabilități care o cer și simt această nevoie, implică faptul că aceasta contribuie la includerea lor. Pentru a dezvolta acest scop comun, va fi utilizată o platformă de diseminare a cunoștințelor utilizând ceea ce există deja și implementând un mediu de comunicare interactiv unde formatorii, elevii, publicul și persoanele cu dizabilități pot face schimb de idei în întreaga Europa cu privire la subiectul proiectului. Această platformă nu numai că va încorpora conținuturi de formare, ci va constitui un mediu de comunicare real, în care să se construiască parteneriate strategice pe această temă, să se prevadă organizarea de instruire chiar offline în țările implicate în proiect și astfel mobilitatea educatorilor.

Scopul specific al proiectului ce se va derula pe o perioadă de 2 ani este de a difuza și de a promova în Europa un nou rol, și anume Educatorul european în nevoi speciale de intimitate, care îi ajută pe oameni cu abilități diferite, prin îmbunătățirea cererilor lor emoționale și sexuale, un educator al cărui parcurs de formare va fi calificat prin validarea competențelor dobândite în învățarea informală și non-formală.

Grupul țintă direct include adulți (18-65 ani) care oferă orice tip de servicii de asistență persoanelor cu dizabilități (educatori și îngrijitori sociali). Principalul grup țintă indirect este alcătuit din toți ceilalți adulți care trăiesc alături de persoane cu dizabilități (în special tutori și familii ale persoanelor cu abilități diferite), pe lângă organizațiile persoanelor cu dizabilități, care vor beneficia indirect de proiect, împreună cu persoanele cu nevoi speciale.

Proiectul va fi derulat de parteneri transnaționali din Cipru (Center for Competence Development Syprus), Italia (Istituto dei Sordi di Torino și Eurocrea Merchant), România (ATFCT), Spania (Associacio Programes Educatius Open Europe), alături de coordonatorul Apeirons, din Lituania.

 

The project aims to the objective of contributing to public debate and political policies that address the fact that people with disabilities are individuals with needs, desires and sentimental and sexual sensations. With the training of specific assistance in this context (and recognized and validated across Europe) the project wants also to improve general health and psychological wellbeing of people with disabilities. With open expression about affectivity, sexuality and positive sexual or sensual experiences, people usually feel better, have a better self-image, they become emotionally stronger, are less vulnerable to sexual violence and are sometimes able to reduce medication. 

Sexual assistance for those disabled adults who request it and feel the need for it affirm that it contributes to their inclusion. To develop this common purpose, will be used a knowledge dissemination platform by using what already exists and implementing an interactive communication environment where trainers, learners and the ultimate audience, people with disabilities, can exchange ideas across Europe about the project topic. This platform will not only embed training content, but it will stand as a real innovative communication environment, where to build strategic partnerships on the topic, provide for the organization of training even offline in the countries involved in the project and so the mobility of educators.

Specific aim of the project is to spread and promote in Europe a new role, namely the European educator in special intimacy needs, who is assisting differently abled people with the improvement of their emotional and sexual requests, an educator whose training path will be qualified through the validation of skills acquired in the informal and non-formal learning.

The direct target group includes adults people (18-65) providing any kind of support service to people with disability (social educators and caregivers).

The Main Indirect Target Group is made of the all other adult people living with people with disabilities (mainly tutors and families of the disabled), besides organisations of people with disability, that will indirectly benefit from the project, along with the people with disability themselves.

 

Erasmus+ Founding